thaonguyenxanh.net
Tiêu Chuẩn Nước Sinh Hoạt - Thảo Nguyên Xanh Blog
Đây là bộ quy chuẩn về nước sạch sinh hoạt. Có thể gọi là bộ tiêu chuẩn về nước sinh hoạt Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt này được ban hành năm 2009.