thaonguyenxanh.net
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Thảo Nguyên Xanh Blog
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Một trong các vĩ tướng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Một vĩ nhân của dân tộc Việt Nam.