thanhnientudo.com
Thứ văn hóa mới ở Việt Nam, âm thầm nhưng nguy hiểm, có thể bạn cũng đang góp phần
Có một thứ văn hóa mới đã hình thành và lan rộng ở Việt Nam, đi ngược lại với những lời dạy của sách Thánh hiền, ngược lại với truyền thống nhân văn tốt đẹp của người Việt thuần hậu thuở xưa. Không…