thanhnientudo.com
Góp ý Dự thảo Luật An ninh mạng: Đối diện quyền con người
Khi một dự luật được soạn thảo và đưa ra bàn bạc ở Quốc hội, hẳn là các vị đại biểu của nhân dân cần thẩm định đầy đủ mọi khía cạnh nội dung, kỹ thuật, tính hợp hiến và sự thiết thực v.v. của dự lu…