thanhnientudo.com
NÓI CHUYỆN VỚI PHÓ GIÁO SƯ BÙI HIỀN.
. Thưa phó giáo sư. Với tựa đề này, có thể khi nhận được bài viết này Ngài hiểu ngay là tôi đứng ở phía số đông đang phản đối ào ào ý tưởng của Ngài. Thưa không phải. . Mà đây là trao đổi thân tình…