thanhnientudo.com
Họa từ miệng mà ra, phàm là người thông minh sẽ tránh những lời này!
Cổ nhân nói rằng: Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra loài cây gai góc xấu xí và để miệng nhả ra hoa hồng, con người có khi cần phải tu cả đời. Tu khẩu đức thực ra là tu tính khí của b…