thanhnientudo.com
Tại sao đất nước ta mãi nghèo…một bài viết hay nên đọc!
Tại sao đất nước ta mãi nghèo? Tại sao Việt nam mãi mãi thua kém các đất nước khác kể cả các nước có cùng điều kiện khí hậu, địa lý trong khu vực như Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Phili…