thanhnientudo.com
Tự do là ung dung trong ràng buộc / Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương
Ngày ….. tháng …… năm ….. Con, Ðã lâu không nhận được thư con, Thầy nghĩ là con đã trở lại bình thường. “Trở lại bình thường”, Thầy nói đây, không phải theo nghĩa thông thường, mà là “bình th…