thanhnientudo.com
Đội vệ sĩ của Putin
Tổng thống Putin được sự bảo vệ liên tục của của 12 vệ sĩ có vũ trang. Mỗi chuyến đi của ông có hàng trăm vệ sĩ tham gia quá trình bảo vệ. Khách hàng Cục Bảo vệ liên bang (FSB) – nguyên là Cụ…