thanh1986t.com
Hướng dẫn khắc phục lỗi trắng chữ và thiếu nút trong WordPress Editor
Lỗi trắng chữ và thiếu nút trong WordPress Editor là do một số WordPress Theme yêu cầu phải có plugin TinyMCE Advanced. Vậy khắc phục lỗi này như thế nào?