thanh1986t.com
Cách hiển thị code trên WordPress site
Khi viết bài, có thể chúng ta cần sử dụng code để minh họa. Tuy nhiên WordPress sẽ không hiển thị chính xác vì vấn đề bảo mật. Vậy là sao để hiển thị code?