thairats.com
"ตรัง" เป็นจังหวัดแรกของประเทศ ที่นำร่องเอา สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ลงใต้ดิน ตั้งแต่ปี 2545
ทางจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ โดยนำ สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ลงสู่ใต้ดิน ทั้งแต่ ปี 2545 เป็นต้นมา เพื่อเป็นก