thailandofmyheart.wordpress.com
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์และศาสนายูดาย ต่างให้ความเคารพในคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยถือว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้า ตลอดจนหนทางแห่งความรอดจา…