tessacandoit.com
#Haikai Challenge #121 (1/13/20): take down pine (decorations) (matsu osame) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga
#Haikai Challenge #121 (1/13/20): take down pine (decorations) (matsu osame) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga Rules: This week, write the haikai poem of your choice (haiku, senryu, haibu…