tessacandoit.com
#Haikai Challenge #120 (1/4/20): Wolf Moon (Okami Tsuki) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga
#Haikai Challenge #120 (1/4/20): Wolf Moon (Okami Tsuki) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga Rules: This week, write the haikai poem of your choice (haiku, senryu, haibun, tanka, haiga, ren…