tessacandoit.com
#Haikai Challenge #115 (11/30/19): Advent #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga
#Haikai Challenge #115 (11/30/19): Advent #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga Rules: This week, write the haikai poem of your choice (haiku, senryu, haibun, tanka, haiga, renga) that allude…