tessacandoit.com
#Haikai Challenge #112 (11/10/19): Veterans Day/Beaver Moon #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga
#Haikai Challenge #112 (11/10/19): Veterans Day/Beaver Moon #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga Rules: This week, write the haikai poem of your choice (haiku, senryu, haibun, tanka, haiga, …