tessacandoit.com
#Haikai Challenge #107 (10/5/19): fall foliage (red leaves (momiji)) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga
#Haikai Challenge #107 (10/5/19): fall foliage (red leaves (momiji)) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga Rules: Write the haikai poem of your choice (haiku, senryu, haibun, tanka, haiga, re…