tessacandoit.com
#Haikai challenge #93 (7/6/19) lotus (hasu) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga
#Haikai challenge #93 (7/6/19) lotus (hasu) #haiku #senryu #haibun #tanka #haiga #renga Rules: This week, write the haikai poem of your choice (haiku, senryu, haibun, tanka, haiga, renga) that allu…