tera.mk
Јакнење на свеста за заштита на животната средина
Четири битолски основни училишта ја јакнат свеста за заштита на животната средина, преку одбележување на Envirate Week, во соработка со Општина Битола и јавното претприј