tera.mk
И трпезариски столици во реката Драгор
Честа е појавата на фрлање ѓубре, шут и друг отпаден и градежен материјал на места кои не се предвидени за тоа. Уште помалку такво место може да биде реката Драгор к