tera.mk
Инспектори и полицијата ќе ги ловат загадувачите во Битола
Поради зголеменото загадување и квалитетот на амбиенталниот воздух, Владата на Република Македонија издаде насоки на делување до одредени надлежни институции и направи распределба на инспекциските надлежности на инспекциските служби за животна средина на централно и локално ниво. Во наредниот период, овластените општински инспектори за животна средина, комуналните инспектори, како и градежните инспектори ќе вршат вонредниRead More