tennguoidepnhat.net
Nhớ lời Di chúc
Bản “Tuyệt đối bí mật” – Di chúc Bác sửa chữa năm 1968 Năm 1969, từ các ngày 1-15/5, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lại và viết lại Tuyệt đối bí mật (Di chúc). Người đã căn dặn thêm nhiều điểm cụ thể …