tennguoidepnhat.net
Danh mục 7
Thư gửi chiến sĩ và cán bộ tham gia chiến dịch Trung du (12-1950) Vô đề – Không đề (1950) Tư chiến sĩ – Nhớ chiến sĩ (1950) Đối nguyệt – (Đối trǎng 1950) Đǎng Sơn – Lên núi (1950) Thư chúc Tết nǎm …