tennguoidepnhat.net
Quân đội nhân dân Việt Nam: Ra đời – Trưởng thành – Vinh quang
Quân đội nhân dân Việt Nam là con đẻ của phong trào cách mạng và nhân dân.