tennguoidepnhat.net
“Lịch sử nước ta”- một tác phẩm xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ không phải là nhà thơ làm thơ cách mạng mà là một nhà cách mạng làm thơ, bởi vậy với Người, văn thơ là một phương tiện để tuyên truyền, vận động quần chúng đứng lên làm cuộc đổi đời, giành c…