tennguoidepnhat.net
Cuộc chiến đấu khổng lồ để xóa đi những gì cũ kỹ
Xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần của xã hội là công việc rất lớn lao. Khi viết Di chúc, Bác Hồ đã dạy “đây là cuộc chiến đấu khổng lồ để xóa đi những gì cũ kỹ, hư hỏng, để xây dựng nhữ…