tennguoidepnhat.net
Sự giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước để chống phá không lừa được ai
Trò giả danh dân chủ, nhân quyền, yêu nước để kích động chống phá chế độ và Nhà nước Việt Nam đang được các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị ráo riết thực hiện với những âm mưu và thủ…