tennguoidepnhat.net
Những ngày viết tài liệu ‘tuyệt đối bí mật’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ ngày 10/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết tài liệu đề “Tuyệt đối bí mật”. Hoàn thành sau bốn ngày, song suốt bốn năm sau đó, năm nào Người cũng đem ra đọc lại, chỉnh sửa và b…