tennguoidepnhat.net
Từ lời thề trước đình Tân Trào đến bản Tuyên ngôn Độc lập
Từ lời thề trước đình Tân Trào đến bản Tuyên ngôn Độc lập, chính quyền của bọn đế quốc, phong kiến bị xóa bỏ, chính quyền thật sự đã thuộc về nhân dân Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công mở đầu…