tennguoidepnhat.net
Bác Hồ – linh hồn của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc mà ý nghĩa của những tư tưởng đó vẫn còn giá trị lâu dài. Với tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được…