tennguoidepnhat.net
Khắc ghi lời Bac dạy về đoàn kết, thống nhất trong quân đội
Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Đội đã tuyên thệ Mười lời thề danh dự. Trong đó: “Xin thề: hết …