tennguoidepnhat.net
Bác Hồ với sự kiện lịch sử Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10-10-1954)
Nhân dân Hà Nội mừng đón bộ đội về Giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954