tennguoidepnhat.net
Di chúc Hồ Chí Minh và những ảnh hưởng tầm cỡ Quốc tế
VOV.VN – “Bác Hồ cùng với bản Di chúc của Người là thuộc về tất cả phong trào cộng sản, công nhân và cách mạng trên thế giới”.