tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1939*)
THƯ GỬI MỘT ĐỒNG CHÍ Ở BAN PHƯƠNG ĐÔNG QUỐC TẾ CỘNG SẢN Bạn thân mến, Trong thư trước, tôi quên nói với bạn một vài điều. Hôm nay tôi bổ sung thêm điều đó. Ít lâu nay, tôi có quan hệ với chủ nhiệm …