tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1937*)
THƯ GỬI ĐỒNG CHÍ MÁCTI Đồng chí Mácti thân mến, Chúng tôi đã nhận được tin đồng chí Pôn Vayăng Cutuyariê của chúng ta sớm từ trần với một nỗi đau buồn sâu sắc. Đây là một tổn thất to lớn cho Đảng C…