tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1935*)
THƯ GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG Các đồng chí thân mến! Căn cứ vào báo cáo của đồng chí H.N. về tình hình Đảng Cộng sản Đông Dương và theo kinh nghiệm của tôi ở Hoa Nam, Đông Dương, Thái Lan và ở Mã Lai, tô…