tennguoidepnhat.net
Trường Đại học Rangoon: Được trao tặng Hồ Chủ tịch văn bằng cao nhất của trường
Tháng 2/1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Mianma