tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1931*)
BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG Số 1. Tin tức đấu tranh ở Trung Kỳ Ngày 11-12-1930, ở các huyện Anh Sơn, Thanh Chương và Nam Đàn, hơn 10.000 nông dân, nam nữ và trẻ em đã tổ chức những cuộc biểu tình k…