tennguoidepnhat.net
Học tập làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ cùng nhân dân tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội) năm 1958