tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1930*)
CHÁNH CƯƠNG VẮN TẮT CỦA ĐẢNG Tư bản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản Pháp hết sức ngăn trở sức sinh sản làm cho công nghệ bản xứ không thể mở mang được. Còn về nông nghệ một ngày một tập trun…