tennguoidepnhat.net
Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin (1923 – 1924)
Ngày 5/6/1911, với tâm nguyện “muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào”(1), người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành rời T…