tennguoidepnhat.net
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn về lãnh đạo bằng sự nêu gương
Lãnh đạo bằng sự nêu gương của đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm chỉ dẫn chúng ta thực hiện. Bản thân Người là hình ảnh mẫu mực …