tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1928*)
THƯ GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG QUỐC TẾ CỘNG SẢN Các đồng chí thân mến, Đây là tóm tắt tình hình của tôi: Tháng 5-1927… rời Quảng Châu Tháng 6… tới Mátxcơva T…