tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1927*)
BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG QUỐC TẾ CỘNG SẢN 1) Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương. Vì trong suốt thời gian ấy (1924-192…