tennguoidepnhat.net
Thơ chúc Tết của Bác Hồ và những dự báo lịch sử
Thơ chúc tết của Bác Hồ là một tài sản văn hóa, lịch sử vô giá của dân tộc ta. Những vần thơ chúc tết của Bác không chỉ là “Mấy lời thân ái nôm na/ Vừa là kêu gọi, vừa là mừng Xuân…” mà còn là nhữ…