tennguoidepnhat.net
Bác Hồ & bốn mùa Xuân năm Ngọ
Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí MInh để nghiên cứu và quyết định tiến hành. Ảnh tư liệu