tennguoidepnhat.net
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia
Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã khẳng định một chân lý trường tồn: dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Chân lý đó đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc, …