tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1923*)
THƯ GỬI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁP Các đồng chí, Những nghị quyết của Đại hội lần thứ II của Quốc tế về vấn đề thuộc địa đã mang lại hai tác dụng đồng thời nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau. M…