tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh tuyển tập – Tập 1 (Năm 1922*)
MẤY Ý NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA Từ khi Đảng Cộng sản Pháp đã thừa nhận 21 điều kiện của Mátxcơva và gia nhập Quốc tế thứ ba, Đảng đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn trong số các nhiệm…